Preskočiť na obsah

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky pripojenia na rozvody sústav centrálneho zásobovania teplom Nitrianskej teplárenskej spoločnosti, a. s.

Zákon o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z., ktorý bol zmenený a doplnený zákonom č. 99/2007 Z. z. ustanovuje podmienky pripojenia na sústavu tepelných zariadení v zmysle:

§ 19, ods. (3) písm. a): dodávateľ je povinný dodávať teplo z verejného rozvodu tepla na vymedzenom území každému, kto o dodávku tepla písomne požiada, má vybudovanú tepelnú prípojku, ktorá spĺňa technické podmienky pripojenia určené dodávateľom a podpísal zmluvu o dodávke a odbere tepla, pokiaľ nie je už zásobovaný z verejného rozvodu tepla.

§ 31, písm. b) obec s počtom obyvateľov nad 2 500 obyvateľov vydáva záväzné stanovisko obce o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom do 10 MW s koncepciou rozvoja obce v tepelnej energetike; ak koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky nie je súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce, je obec povinná vydať záväzné stanovisko o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky, na základe individuálneho posúdenia opodstatnenosti výstavby.

§ 12, ods. (5) výstavbu sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 MW možno uskutočniť len na základe záväzného stanoviska obce o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky.

§ 12, ods. (1) výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 10 MW a viac možno uskutočniť len na základe osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s dlhodobou koncepciou energetickej politiky Slovenskej republiky (ďalej len „osvedčenie“); toto osvedčenie vydáva ministerstvo a je záväzné. O vydanie osvedčenia môže písomne požiadať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je podnikateľom.

Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s. prevádzkuje v pôsobnosti územia, v ktorom má na základe vydaného povolenia zásobovaciu povinnosť v dodávkach tepla, viaceré sústavy tepelných zariadení.

Je preto potrebné každé pripojenie na dodávky tepla prerokovať so zástupcami dodávateľa tepla, aby sa zabezpečili z hľadiska bezpečnosti a kvality dodávok tepla všetky potrebné opatrenia. Týmto je možné predísť prípadným nedorozumeniam a zabezpečiť bezpečnú, hospodárnu a kvalitnú dodávku tepelnej energie do odberných zariadení.